De #1 van Nederland want:
- Bewezen kwaliteit
- Snelle dienstverlening
- Garantie
DE NUMMER 1 IN HET WATERDICHT MAKEN VAN KELDERS

Nog vragen over onze werkwijze of vrijblijvend een prijsopgave ontvangen?

Voorwaarden Water in Kelder

1. Uitvoering

1.1. Bemiddelaar: Waterinkelder.nl, onderdeel van Almexx B.V. (inschrijvingsnummer 08099570), hierna te noemen 'Waterinkelder.nl'. De werkzaamheden worden uitgevoerd door, en onder verantwoordelijkheid van, een bij extern aangesloten bouwkundig bedrijf en dus niet door Waterinkelder.nl. 

1.2. Definitiebepaling: 

- Klant: De opdrachtgever. Persoon die kelderlekkage heeft. 
- Kelderexpert: De afnemer. Bouwkundig bedrijf gespecialiseerd in het repareren van kelders.
- Waterinkelder.nl: Bemiddelaar tussen klant en kelderexpert. 

2. Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Waterinkelder.nl en klant, voor zo ver van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door beide partijen is afgeweken.

3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand tussen klant en kelderexpert conform details uit prijsopgave en opdrachtbevestiging opgesteld door de kelderexpert. Waterinkelder.nl speelt hierin uitsluitend een bemiddeldend rol door klant en kelderexpert met elkaar in contact te brengen. 

3.2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door klant direct na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan de kelderexpert die de werkzaamheden heeft verricht.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Waterinkelder.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, gemaakt door ingeschakelde kelderexperts. Ingeschakelde kelderexperts zijn zelf verantwoordelijk voor fouten en/of nalatigheid, Waterinkelder.nl neemt deze schade niet over. Onder fout wordt verstaan: nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden of dergelijke fouten begaan bij de uitvoering van de overeenkomsten, welke fouten onder normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.

4.2. Indien Waterinkelder.nl aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Waterinkelder.nl wordt uitgekeerd. Hierbij is de totale aansprakelijkheid van Waterinkelder.nl voor door klant geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij ontoerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins.

5. Overmacht

Bij overmacht mag de kelderexpert van de planning afwijken. Onder overmacht vallen onder meer werkstaking, stagnatie der toelevering, bedrijfsstoring, grondstoffengebrek, prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in het productieproces, zowel van de kelderexpert als van de toeleveranciers. Deze zaken geven het recht tot het annuleren van de overeenkomst voor zo ver de werkzaamheden nog niet uitgevoerd waren, of nog niet zijn aangevangen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van tijdelijke overmacht heeft de kelderexpert het recht om te kiezen tussen opschorting van de levering of annulering van het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Live chat - Online