De #1 van Nederland want:
- Bewezen kwaliteit
- Snelle dienstverlening
- Garantie
DE NUMMER 1 IN HET WATERDICHT MAKEN VAN KELDERS

Nog vragen over onze werkwijze of vrijblijvend een prijsopgave ontvangen?

Disclaimer

Bij het samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Echter, voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen Water in Kelder en de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. 

De door je te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Deze voorwaarden gelden onverminderd voor de kelderbehandeling door een expert en de juiste en correcte afwikkeling daarvan. Te dezer zake wordt geen enkele aansprakelijkheid van Water in Kelder en de samenstellers aanvaard. Bij klachten over de afwikkeling van de kelderbehandeling stellen we het echter op prijs dat je ons daarvan op de hoogte stelt middels het formulier voor contact met Water in Kelder

Water in Kelder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website. Onder meer valt hieronder, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Water in Kelder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Water in Kelder is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Water in Kelder openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Hieronder wordt ondermeer verstaan het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Live chat - Online